Tìm hiểu đất sổ hồng chung và riêng là gì?

Theo căn cứ luật số: Ngày 19/10/2009 Chính phủ chính thức ban hành nghị định số 88/2009/NĐ-CP của bộ Tài Nguyên và môi trường theo thông tư số 17/2009/TT-BTNMT  và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất nên có màu hồng cách sen gọi là sổ hồng. Và được bộ tài nguyên và môi trường đã thống nhất có 2 mẫu gắn liền với tài sản đất: Đó là đất sổ hồng chung, sổ hồng riêng, vậy cùng tùm hiểu đất sổ hồng riêng, chung là gì? thể hiện trong bài viết sau đây:

Điểm phân biệt giữa đất sổ hồng chung và riêng mà bạn cần biết?

1.  Sổ Hồng Riêng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện trở lên được công nhận quyền sở hữu nhà nước có nghĩa là: chủ sở hữu được quyền định đoạt mua bán, tặng, cho, thế chấp, ủy quyền…. cho bất kì cá nhân tổ chức nào mà không cần sự cho phép của người khác.

Tìm hiểu đất sổ hồng chung và riêng là gì?
Thông tin chủ sử dụng chỉ có một chủ sở hữu hoặc hai vợ chồng sở hữu


Thông tin thửa đất có hình thức sử dụng “Riêng”

B. Sổ hồng chung ( đồng sở hữu): là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nhà nước có  thẩm quyền huyện trở lên được công nhận quyền sở hữu đất chung (Từ 2 chủ sở hữu trở lên không phải là vợ chồng hoặc là con cái) mọi vấn đề được đề cập liên quan đến mua bán, cho thuế chấp, ủy quyền,… cần có sự đồng ý của các bên sở hữu.


Thông tin chủ sở hữu có người cùng sử dụng đất ở dưới