Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là gì? Làm sao để được đinh cư được?

Nhu cầu người xuất khẩu lao động và nhập cư qua nước ngoài hiện đang rất nhiều nên nguyên nhân được bắt nguồn từ đâu mà người người đang định cư ở nhiều quốc gia, khu vực hiện nay. Số lượng người Việt ngày càng nhiều tạo nên công đồng người Việt ở nước ngoài rất đa dạng. Hôm nay tìm người Việt Nam đinh cư là gì? được giải quyết thắc mắc trong bài viết sau đây?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là gì? Làm sao để được đinh cư được?Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là gì?

– Là công dân Việt Nam.

– Và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

– Về công dân Việt Nam, theo Điều 5 luật quốc tịch hiện hành quy định về “mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân” thì:

  1. Công dân có quốc tịch là công dân Việt Nam.
  2. Được nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm bảo quyền công dân và làm tròn các nghĩa vụ công dân đối với nhà nước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
  3. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách để công dân Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các quyền công dân và làm các nghĩa vụ công dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất nước.
  4. Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang định cư ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc người Việt Nam sống định cư ở nước ngoài muốn định cư lâu dài phải tuân thủ theo khoản 4 điều 3 luật quốc tịch hiện hành, nếu người Việt Nam mà sinh ra nếu đang có quốc tịch xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.